Strona_Glowna Cennik Wysylka Regulamin Kontakt Serwis Informacji o Zastawach Rejestrowych
Informacje o zastawach rejestrowych w 24h
menu

Regulamin korzystania z serwisu www.RejestrZastawow.info

§ 1.

Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady świadczenia usług przez  www.RejestrZastawow.info zwanym dalej „Serwisem”

§ 2. 

Klientem jest każdy, kto za pośrednictwem Serwisu skorzysta z usług oferowanych przez www.RejestrZastawow.info poprzez złożenie zamówienia na stronie WWW, zlecenia telefonicznego lub za pomocą formularza kontaktowego lub poczty elektronicznej.

§ 3

Usługi świadczone przez www.RejestrZastawow.info obejmują pozyskiwanie Zaświadczeń o wpisie, braku wpisu podmiotu lub/i przedmiotu, numerze pozycji oraz odpisów z Rejestru Zastawów a także składaniu w imieniu klientów wniosków o wpis, zmianę wpisu bądź wykreślenie z Rejestru Zastawów.

§ 4

Zrealizowanie usługi przez Zleceniobiorcę polega na dokonaniu następujących czynności:

1.      przyjęcie zlecenia, potwierdzane przez Serwis drogą elektroniczną

2.      pozyskanie w imieniu Klienta zleconego dokumentu,

3.      przesłanie skanu oryginału dokumentu lub zdjęć lub kopii na adres mailowy i korespondencyjny.

§ 5

Zlecenia przyjęte do realizacji w dniu roboczym przed godziną 12.00 zostaną zrealizowane tego samego dnia. Zlecenia przyjęte w dniu roboczym po godzinie 12.00 zostaną zrealizowane następnego dnia roboczego.

§ 6

Z tytułu wykonania usługi Zleceniobiorca pobiera wynagrodzenie w wysokości podanej w cenniku na stronach Serwisu.

§ 7

Koszty przesyłki lub dostarczenia zaświadczenia o wpisie, braku wpisu podmiotu lub/i przedmiotu, numerze pozycji oraz  odpisów z Rejestru Zastawów obciążają zamawiającego dany dokument.

Usługa zostanie zrealizowana po dokonaniu wpłaty na konto Serwisu.   

§ 8

Serwis www.RejestrZastawow.info nie odpowiada za:

1. wydłużony termin realizacji usługi w przypadku problemów technicznych występujących po stronie Centralnej Informacji o Zastawach Rejestrowych;

2. uszkodzenie przesyłki lub jej nieterminowe doręczenie przez operatora pocztowego;

3. zrealizowanie usługi w oparciu o błędne dane przekazane przez Klienta.   

§ 9

Wysyłka zamówionych dokumentów możliwa jest wyłącznie w dni robocze. Sobota nie jest dniem roboczym.

  1. Usługę uznaje się za zrealizowaną w chwili nadania przesyłki do Klienta. Skan odpisu wysłany jest do zamawiającego w dniu pozyskania zamawianego dokumentu na adres e-mail podany w Zamówieniu. Zamawiający skan odpisu otrzymuje dokument w formacie PDF lub JPG.
  2. Wysłanie e-maila z załączonym skanem dokumentu następuje nie wcześniej niż po dokonaniu zapłaty za usługę, dokonaniu przedpłaty na konto lub po przesłaniu potwierdzenia dokonania przelewu.

Dane osobowe Klienta przekazywane w trakcie składania zlecenia są przetwarzane przez Serwis wyłącznie w celu realizacji usługi.

§ 10

Serwis może odmówić wykonania zlecenia bez podania przyczyn. Informacja o odmowie wysyłana jest na adres e-mail podany w zamówieniu.

§ 11

Złożenie zlecenia przez Klienta jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu w brzmieniu z dnia złożenia zlecenia i stanowi zawarcie umowy zlecenia pomiędzy Klientem a Serwisem na warunkach określonych w regulaminie. 

§ 12

Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu, cennika usług oraz promocji umieszczonych na stronach.

§ 13

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 1964 Nr 16, poz. 93).

Wszelkie spory wynikające lub związane z umową zlecenia, których nie można rozstrzygnąć w drodze wzajemnego porozumienia, będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Serwisu.

§ 14

Niniejszy regulamin, po aktualizacji, obowiązuje od 1 kwietnia 2020 roku.

DW-2 Sprawdzenie przedmiotu w Rejestrze Zastawów
DW-4 Odpis z Rejestru Zastawów
DW-3 Sprawdzenie numeru pozycji w Rejestrze Zastawów
DW-1 Sprawdzenie podmiotu w Rejestrze Zastawów
RZ-1 Wpis zastawu do Rejestru Zastawów
RZ-3 Wykreślenie Zastawu z Rejestru Zastawów
RZ-2 Zmiana wpisu w Rejestrze Zastawów

Skontaktuj się z naszym konsultantem

501 324 432


transferuj

Strona główna | Cennik | Wysyłka | Regulamin | Kontakt
phetrak.com - Strony internetowe
stopka